תנאי שימוש

תנאי השימוש

מבוא

1.              אתר  "https://koy21.com" מהווה אתר מסחר אלקטרוני הנותן שירותים לרכישת מוצרים (להלן: "האתר" ; "השירות" בהתאמה).

2.              בכל מקום בתנאי השימוש בו ייכתב "האתר", הכוונה תהא גם לעמודי האינסטגרם של koy21 ו- ice21_israel.

3.              מפעיל האתר מנהל את מותג "KOY21" תחת עדי מאיר בריאות ואסתטיקה בע"מ ח.פ. 514545037, (להלן: "המפעיל").

4.              מסחר באתר ו/או באמצעות הטלפון למפעיל, כפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן (להלן: "תנאי השימוש"), וכן לדיני הפרטיות ושאר הדינים הקבועים בחוק ובפסיקה.

5.              מובהר, כי עצם השימוש באתר, ובפרט, אקט הרכישה באתר ו/או באמצעות הטלפון למפעיל, כמוהו כהסכמה מכללא למכלול התנאים שיפורטו להלן. ככל שאינך מסכים למי מהתנאים שלהלן, הינך מתבקש להימנע מביצוע רכישה באמצעות האתר ו/או באמצעות טלפון למפעיל.

6.              השימוש באתר כחוק בלבד, ומותר למשתמשים בעלי כשרות משפטית לעשות בו שימוש, וככל שמדובר בתאגיד, השימוש מותר ליחידי התאגיד בתנאי כי אלו בעלי כשרות משפטית כאמור.

7.              מטרת תנאי השימוש הינה להבהיר את היחסים בין מפעיל האתר לבין כל אדם ו/או ישות, הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותי המפעיל. שימוש באתר מהווה הסכמה מצידך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם.

8.              תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעיל. מוסכם ומובהר כי המפעיל לא יהא אחראי כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש צד ג', וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש צד ג', יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעיל.

9.              מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעיל. פרסום ע"י צד שלישי באתר, ככל שיופיע, אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעיל לגבי נכונות או כדאיות השירות המוצע ו/או המוצרים המפורסמים על ידי צד שלישי כאמור.

10.           הגישה לאתר והשימוש כיום הינה ללא עלות, אך המפעיל שומר לעצמו את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע כי שימוש באתר ובשירות, בין אם בחלקים ממנו ובין באופן מלא, יהיה כרוך בתשלום ובתוך זאת שומר המפעיל על זכותו לשלב מרכיבים נוספים באתר אשר עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש.

11.           בהיעדר הסכמה לכל תנאי השימוש, אינך רשאי לעשות שימוש באתר והמפעיל שומר על זכותו להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

12.           תנאי השימוש קובעים את גישתך לאתר ואלו יחולו על כל שימוש שתעשה בו לרבות שימוש במידע, תכנים ושירותים המופיעים בו במישרין ובעקיפין וכן על כל מסירת מידע, ואלו מהווים את הבסיס המשפטי להתקשרות צרכנית במסגרת יחסי המסחר.

13.           המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד ו/או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, וכן את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד שימושך באתר.

14.           בנסיבות אלו,  ואף אם מדובר ברכישה חוזרת, ובטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב, לרבות מדיניות הפרטיות.

15.           בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

16.           תנאי שימוש הללו מהווים את בסיס ההתקשרות בין הצדדים, ומשכך בטלים הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה.

17.           בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

18.           מובהר בזאת כי המפעיל רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואה או בחלקה לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות בשל כך, ובלבד שהמפעיל עמד במלוא התחייבויותיו בקשר עם הזמנות שבוצעו בטרם הופסקה הפעילות.

19.           השירות באתר פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות רכישת מוצרים בכל עת. עם זאת יכול שהאתר יושבת עקב כוח עליון ו/או כל סוג תקלות שאינן בשליטת המפעיל ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות – לגבי כל אלו  לא תעמודנה למשתמש כל טענה כנגד המפעיל.

20.           ניתן ליצור קשר עם המפעיל באחת מדרכי ההתקשרות המופיעות באתר תחת לשונית יצירת קשר. מעת לעת ייתכנו שינויים בפרטי ההתקשרות על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל מבלי שיתחייב להודיע על כך בטרם השינוי.

הגדרות

21.           "התוכן" משמעותו האתר, מידע על מוצרים, הדפים המקוונים, הסיווג, סידור והצגת המידע וכל צורת המחשה אחרת.

22.           "המוצרים" משמעותם אחד או יותר מהמוצרים הבאים: המכשיר Lebody Form, רצועה לזרועות ולרגליים, רצועה לבטן.

23.           "השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעיל מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

24.           "באגים באתר" משמעותם כל הפרעה באשר היא בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתו הישירה של המפעיל.

25.           "משתמש/מזמין" משמעותו, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידי המפעיל לעשות שימוש בשירות וכן מי מטעמך בכפוף לעמידתם בתנאי השימוש.

רכישת מוצרים באתר

26.           באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים אותם רשאי המפעיל בכל עת לשנות ו/או לחדש ו/או להפסיק את מכירתם של מוצרים, בחלקם או במלואם, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן למשתמש הודעה מוקדמת בעניין.

27.           לצד כל מוצר מופיע התמחור שלו, כאשר ברירת המחדל הינה כי המחיר כולל מע"מ – אלא אם צוין אחרת.

28.           המפעיל רשאי לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד אישור ההזמנה על ידי המשתמש ולא מועד ההוספה לסל הקניות.

29.           המפעיל עושה את מירב המאמצים שכל מוצר יקבל את התאור המפורט ביותר – בין אם במלל ובין אם בתמונות ו/או בכל אמצעי אחר ומכל מקום, כל המצגים המופיעים באתר נכונים ומדוייקים וככל שיתגלו טעויות הרי שאלו בוצעו בתום לב ויתוקנו מיד בסמוך לאחר גילוי הטעות.

30.           מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי מראה המוצר המופיע על הצג המחשב ו/או של מכשירכם עלול להיות שונה מהמראה בפועל וזאת עקב הבדלים הנובעים, בין השאר, מהגדרות התצוגה ואיכות המסך.

31.           למען הסר ספק מובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ומשכך לא תקום כל טענה כלפי המפעיל בקשר עם שינויים מינוריים מכל הטעמים שלעיל, ובכלל, בין המוצר המוצג לבין זה שנתקבל.

32.           מכיוון שמלאי המוצרים משתנה מעת לעת, ייתכן שמוצר מוזמן לא יהיה זמין במלאי של המפעיל בעת ההזמנה. במצב זה המפעיל שומר על הזכות שלא לספק למזמין את המוצר תוך יצירת קשר טלפוני עמו קשר בתוך זמן סביר ויודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי של המפעיל, מבלי שתהיה למשתמש כל טענה נגדו בשל כך, ויהא רשאי להציע לו מוצר חלופי הנמצא במלאי.

33.           באם המזמין חוייב על מוצר שאינו במלאי, יתבצע זיכוי מלא.

34.           מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות הדין, המפעיל שומר על זכותו במקרים מסוימים לבטל הזמנה שבוצעה ואושרה לרבות, אך לא רק, במידה שתימצא טעות בפרטי המוצר הנוגעים למאפייניו ומחירו כפי שהופיעו באתר וכן במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או תוך פגיעה בצדדים שלישיים. במקרה כאמור יכול שהמפעיל לא יספק למזמין את המוצר ויודיע לו על כך ובאם חוייב אזי יוחזר מלוא הסכום.

35.           ככלל רכישה סיטונאית אסורה באתר אולם כל מקרה ייבחן באופן פרטני וככל שהזמנה לא תאושר מהטעם הנ"ל, ניתן לפנות אל המפעיל טלפונית ולהסדיר את תנאי הרכישה המבוקשת ככל שיהיו הסכמות.

36.           פרסום ו/או הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם והמפעיל אינו אחראי לאופן השימוש בפועל של המוצרים.

37.           מחירי המוצרים באתר אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים בכל פלטפורמה אחרת בה יבחר המפעיל לפרסם את מוצריו, אולם אין בכך כדי לגרוע מסופיות התמחור בקשר עם רכישה שתבוצע באתר. 

אופן ביצוע הזמנה, תשלום, ואספקה למזמין

38.           התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (בכפוף לאישור חברת האשראי) ו/או בכל דרך אחרת שיבחר המפעיל. המפעיל רשאי לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן הודעה מוקדמת על כך.

39.           הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית המבצע צפוי להליכים משפטיים וכל האמור בחוק.

40.           לרכישת מוצר באתר יש למלא פרטים : שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש לדאוג למסור את הפרטים הנכונים, אחריות על הפרטים הנכונים הם באחריות המזמין, ורק בעזרתם נוכל להשלים את תהליך הרכישה.

41.           מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצרים יהווה אישור המזמין להזמנה. רק לאחר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ואישור של חברת האשראי ההזמנה תאושר. אישור ההזמנה ישלח רק לאחר אישור חברת האשראי על העסקה.

42.           במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי, האתר יודיע למזמין, המזמין יפנה אל שירות הלקוחות של האתר וינסה להסדיר את התשלום על חברת האשראי,
במידה ולא יצליח לבצע את התשלום בתוך 3 ימים מיום ההזמנה המקורי, האתר יהיה זכאי אך לא חייב לבטל את ההזמנה ללא חיוב המזמין.

43.           אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה יכול שתיעשה באמצעות שליח לכתובת אותה הקליד המזמין בעת ביצוע הרכישה בכפוף לאזורי המשלוח כפי שאלה יופיעו באתר מעת לעת. המפעיל רשאי לשנות את דרכי האספקה ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

44.           עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר, ככל שתהא קיימת עלות בהתאם לעדכונים בנוגע למשלוחים חינם מעל לסכום נקוב, ודמי משלוח אלו יתווספו לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

45.           יובהר כי במידה ויחולו מיסים על המשלוח לרבות, אך לא רק, מיסי ייבוא או תשלומי מכס, המזמין יישא בעלויות מבלי שיהיו לו טענות נגד המפעיל בשל כך.

46.           מבלי לגרוע מהאמור להלן, יובהר כי שירות המשלוחים יכול שיינתן על ידי צד שלישי אשר אינו בשליטת המפעיל ולא באחריותו. על כן המפעיל לא יהא אחראי בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי צד שלישי אשר יספק את שירות השליחים כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות של הצד השלישי.

47.           מכיוון שמדובר בשירות שאיננו בשליטת המפעיל ו/או באחריותו, ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן בשליטת המפעיל, ובכלל זאת, בשל כוח עליון, מצב בטחוני, מזג אוויר, מגפה (כגון: קורונה), מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’), וכן מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’) וכן עיכובים הנובעים משביתות או סגר – לגבי כל אלו – למזמין לא יהיו טענות נגד המפעיל בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו כל עוד האספקה תתבצע בתוך זמן סביר ביחס לנסיבות העיכוב.

48.           במידה שבעת אספקת המוצרים, המזמין לא יאותר על ידי השליח, חרף תיאום מראש, המוצר לא יסופק למזמין, והמזמין יצטרך לתאם עם שירות הלקוחות מועד חלופי לאספקת המוצרים. באם המזמין יתאם משלוח נוסף, יחויב המזמין בדמי משלוח בשנית בנוסף לדמי המשלוח אשר שולמו על ידו על אף שהמוצרים לא סופקו לו.

49.           על אף האמור לעיל ובהתאם למדיניות ושיקול דעתו של השליח, ייתכן שהמזמין יהיה רשאי לאשר לשליח להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). עם זאת יובהר כי ככל שהמזמין יאשר זאת, המזמין מסכים כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה ועל המפעיל לא תחול כל אחריות בעניין.

50.           המפעיל אינו אחראי לעיכובים שאינם בשליטתו ו/או שמקורם במזמין, ובכלל זאת, כתוצאה מקשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות המפעיל לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

51.           זמני האספקה המצוינים באתר הינם ימי עסקים (ימי א-ה, לא כולל ימי שישי שבת וערבי וימי חג), כמו כן, המזמין מבין שהובלת המוצרים יכולה להיות מוגבלת לאזורים ולאפשרויות בהתאם למדיניות המשלוחים באתר. ימי עסקים נחשבים כימי פעילות בימים א-ה, בהם אין חגים ומועדים. הזמנות שיבוצעו עד השעה 14:00 יארזו ויסופקו 1-4 ימי עסקים לאחר ההזמנה. הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 14:00 ייחשבו כאילו בוצעו ביום שלמחרת. הזמנות שיבוצעו בסופי שבוע החל מיום חמישי בשעה 14:00 ועד יום שבת יארזו ביום א' ויסופקו במהלך 4 ימי עסקים.

52.           אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתו של המפעיל.

שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים

53.           מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של המפעיל כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, ובהתאם למדיניות ההחזרה והביטולים המופיעים באתר ובתנאי השימוש:

53.1             החזר מוצר יתבצע עד 14 יום ממועד קבלת המוצר.

53.2            ההחזר או הביטול יעשו ע"י פניה לשירות הלקוחות של האתר.

53.3            במידה והמוצר עדיין לא סופק למזמין, תתבטל העסקה ויוחזר הכסף למזמין ללא שום עלות נוספת.

53.4            במידה והמוצר סופק למזמין, והמזמין רוצה להחזירו מסיבה שאינה פגם, על המוצר להיות במצבו המקורי שלא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית מבלי שהוצא ממנו (המזמין מבין ומאשר שהמפעיל הינו הסמכות הבלעדית בשיקול הדעת לגבי מצב המוצר המוחזר). במידה והמוצר עומד בתנאים הללו, החברה תתאם למזמין החזרה עם חברת שליחויות, במקרה הזה יוחזר כספו של המזמין בקיזוז דמי איסוף של 30 ₪ (סכום זה יתעדכן מפעם לפעם) וזאת רק לאחר שהמפעיל בדק כי מצבו של המוצר לא שונה לרעה בזמן שהיה ברשות המזמין, לרבות במקרה של פגם ו/או קילקול ו/או ניזוק ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או  שבוצעה בו שימוש כלשהו המשנה את מצבו לרעה.

53.5            מבלי לגרוע בזכויות ביטול הזמנה של המפעיל, המפעיל יהא רשאי לבטל עסקה במקרים הבאים:

53.5.1               במקרה שהמזמין מתכוון לשוב ולמכור את המוצר שקנה לצד שלישי ולסחור בו בשנית.

53.5.2               במקרה של טעות פרסומית חריגה במחיר המוצר.

53.5.3               כאמור במידה והמוצר אזל מהמלאי.

53.5.4               במידה וההזמנה בוצעה שלא כדין.

53.5.5               האתר יודיע למזמין על הביטול באמצעות פרטי הקשר אותם מסר המזמין בהזמנה או בהירשמות לאתר, ויחזיר למזמין את כספו.

54.           מובהר, כי באתר קיים כל המידע בנוגע לאופי וטיב המוצרים וכן לאופן השימוש בהם, וחזקה על המזמין/משתמש כי פעם שביצע רכישה מהאתר ובאמצעות זאת למעשה אישר את תנאי השימוש ומשכך מאשר כי ידוע לו שהמוצרים הנרכשים הינם באיכות ובטיב המופיעים באתר ובאופן שמשקף את מחירם ומכל מקום לא הוצג בפני המזמין כל מצג אחר מזה שמופיע באתר.

55.           מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ולא ניתן להחזיר מוצר אשר יוצר במיוחד ובהתאמה אישית עבור המזמין, ככל שקיימת ו/או שתהא קיימת אפשרות מעין זו אצל המפעיל, זולת מקרים בהם מדובר במוצר פגום, והכל בכפוף להוראות הדין לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980.

56.           כאמור, מזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה, ככל שמתאפשר ו/או שיתאפשר לשנות הזמנה קיימת לאחר אישורה, ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.

57.           על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל שישנה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל הכמות שהתקבלה אינה תואמת את הכמות שהוזמנה), על המזמין להודיע למפעיל בתוך 24 שעות ממועד קבלת המשלוח. ככל שהמזמין לא הודיע למפעיל במועד האמור, יראו את המזמין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמין לא יהיו טענות נגד המפעיל בשל כך.

אחריות למוצרים

58.           המפעיל מקפיד, כי המוצרים המוצעים על ידו באתר יהיו באיכות טובה בכפוף לאופן השימוש כמופיע באתר ובמדריך למשתמש אשר מסופק ביחד עם המוצרים.

59.           המוצרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים בהתאם לתעודת האחריות המצורפת.

60.           מובהר בזאת כי המפעיל אינו היצרן של המוצרים ומשכך האחריות על המוצר מוטלת על היצרן בלבד, על פי כתב האחריות המצורף למוצר והכל בהתאם להוראות החוק. אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הצרכן לפנות למפעיל והמפעיל יפנה ליצרן בעניין החלטתו בנסיבות התקלה. חשוב לציין כי שיקול הדעת בלתקן את המוצר או להחליף בחדש תלוי ביצרן בלבד, כמו גם משך הזמן שייקח ליצרן לעדכן את המפעיל בהחלטתו בעניין.

61.           ככלל אין אחריות על המוצר כתוצאה משימוש שגוי במוצר.

62.           המפעיל/היצרן לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר.

63.           האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם ('As Is'). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.

64.           המפעיל אינו אחראי לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן באתר. המפעיל מבהיר בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

65.           כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולמפעיל לא תהיה כל אחריות לגביו.

66.           תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל ומשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, אנא פנה למפעיל אשר יפעל לתקנה בהקדם, בהתאם לצורך.

67.           תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים למלאי שהוקצב לאותו מבצע כמפורסם בדף המוצר.

68.           המפעיל משתדל שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או מידע על מבצעים, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את המפעיל מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידו באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.

69.           הנתונים והמידע המופיעים על גבי המוצרים ובאתר ניתן לעתים על ידי צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, יצרנים, ספקים ו/או יבואנים, ועל כן המפעיל לא יישא בכל אחריות בנוגע לנתונים והמידע על המוצרים כאמור לעיל ככל ואלה לא מוצרים שיוצרו על ידה.

70.           המפעיל עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי המידע על המוצרים המופיעים באתר יתאים למוצר הנמכר. עם זאת לעתים ייתכנו טעויות בתום לב בנוגע לפרטים ולמידע על המוצרים כמופיע באתר, ועל כן טרם צריכת המוצר יש לקרוא בעיון את פרטיו של כל מוצר. ככל שסופק לך מוצר שאינו תואם את הניראות ו/או תיאור המוצר באתר – הנך מוזמן לפנות אל שירות הלקוחות להמשך טיפול.

71.           המפעיל עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

72.           ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי המפעיל במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם ('As Is' ו- 'As Available'). המפעיל לא יישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהמפעיל אינה אחראי, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

73.           המפעיל ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

73.1             בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

73.2            הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

73.3            שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי המפעיל ובין על ידי צדדים שלישיים;

73.4            כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

73.5            הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

73.6            נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

74.           שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי המפעיל מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה למפעיל לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים גם אם הצעה של משתמש לרכישת מוצר ו/או רכישת מוצר בפועל לא נקלטו במחשבי המפעיל עקב כך.

75.           המפעיל ו/או מי מטעמו אינם מתיימרים לאבחן, לטפל או לרפא מחלות. התועלות המוזכרות באתר, מבוססות על מחקרים בלתי תלויים שנערכו במשך מספר שנים בנושא ע"י היצרן ו/או מי מטעמו, ואין להם כל קשר ישיר עם המפעיל ו/או מי מטעמו.

76.           הכתוב באתר, אינו מתיימר להוות מדריך לטיפול עצמי או תחליף לטיפול, אבחנה או ייעוץ רפואי. המידע הינו לעיון בלבד ואינו מהווה תחליף לביסוס טיפול בבעיה רפואית ספציפית, זאת יכול לעשות רק אדם מוסמך ממקצועות הבריאות כרופא או מטפל בהשגחת רופא. המפעיל ועובדיו אינם מטפלים בדרך רפואית כלשהי במשתמשים. לפני השימוש במוצרים, על המשתמש להקפיד לקרוא את כל המידע הרלוונטי בנוגע למינון, אמצעי זהירות, אזהרות, הנחיות והתוויות נגד. המפעיל ועובדיו לא קובעים אם מבחינה בריאותי מותר או אסור לבצע שימוש במוצרים. חובת המשתמש להתייעץ עם רופא או עם כל צד ג' לפני רכישת המוצרים.

77.           אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

78.           מובהר כי אופן הצגת היתרונות לשימושי המוצרים המצוינים באתר מצומצם עקב הגבלת מקום באתר ועל כל פנים, הינו בהתאם למידע שהתקבל מאת היצרן ובכפוף לאמור במחקרים הקליניים שהתקבלו מהיצרן והמצורפים לתנאי השימוש. למען הסר ספק, כי בכל סתירה בין האמור באתר לבין האמור במחקרים הקליניים, האמור במחקרים הקליניים גובר. 

קניין רוחני

 

79.          כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של המפעיל.

80.           האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן: "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של המפעיל.

81.           כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של המפעיל או של צד שלישי, אשר הרשה למפעיל להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור המפעיל לכך מראש ובכתב.

82.           מבלי לגרוע מהאמור, שם המפעיל, המותג koy21 וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין המפעיל, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של המפעיל ואין לעשות בהם כל שימוש.

83.          מלוא הזכויות הקנייניות בתקנון זה שייכות למפעיל – אין לשכפל או להעתיק חלק או את מלוא התקנון מבלי לקבל אישור מפורש ובכתב מהמפעיל והשימוש במיזכר תנאי השימוש נועד באופן בלעדי לאתר המפעיל ומשכך אין להשתמש בתוכנו עבור שום אתר אחר.

84.           המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.

85.           כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו יחויב המפעיל ו/או מי מטעמו אשר על פי תנאי השימוש למפעיל אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

דיני פרטיות

 

86.          דיני פרטיות הינם ערך עליון עבור המפעיל, ומשכך כל הפעולות שמבצע המפעיל מפוקחות בהתאם לחוק הגנת פרטיות והדין הנלווה.

87.           רישום משתמש מצריך יצירת שם משתמש וסיסמא לרבות ציון פרטי התקשרות ובלעדי פרטים הללו עם רישום המשתמש באתר, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה וכן לספק פרטי התקשרות שונים. ככל שפרטי המשתמש יישמרו במערכת ועל ההתקן ממנו מבוצעת הרכישה, על המשתמש לדאוג להגן על פרטים אלו ולא תישמע כל טענה לפיה צד שלישי עשה שימוש בפרטים, לרבות פרטי האשראי, לצורך ביצוע עסקה עליה המשתמש לכאורה כלל לא ידע.

88.           למען הסר ספק, אתר המפעיל עושה שימוש בפלטפורמת רכישה מאובטחת לצורך שמירה על פרטיות המשתמש באבטחת המידע בביצוע הרכישה.

89.           המפעיל רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי המפעיל, מי מטעמו ו/או על ידי צדדים שלישיים; בנוסף, רשאי המפעיל לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.

90.           כמו כן, רשאי המפעיל לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

91.           מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה אשר מהווה גם את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר, יהיה המפעיל רשאי לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותוה וכן מידע שיווקי ופרסומי של המפעיל ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות עדכון המפעיל להלן.

92.           האתר משתמש בעוגיות ('Cookies', להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי המפעיל. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי המפעיל יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

93.           בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל[email protected] בכל תכתובת למפעיל יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. המפעיל ישתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

שונות

 

94.           על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

95.           מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד המפעיל ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

96.           תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין המפעיל.

97.           אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

98.           תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין המפעיל בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

מחקרים קליניים